Opbrengsten

Opbrengsten

Om te kijken of een school goed of slecht is, kunnen we niet alleen maar kijken hoeveel leerlingen er naar de HAVO of het VWO gaan. De aantallen zijn mede afhankelijk van de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Eveneens is de ondersteuning van thuis van invloed. Van belang is dat de school uit de kinderen haalt wat erin zit en hoge verwachtingen uitspreekt richting de kinderen.

Op OS de Romte zijn we van mening dat kwalitatief goed onderwijs wordt bereikt wanneer iedere kind zich in een veilige en plezierige omgeving zich kan ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied rekening houdend met ieders talent. Voor het bereiken van dit doel werken wij op OS de Romte opbrengst/resultaat gericht. De kinderen worden optimaal begeleid door de leerkrachten, zodat zij met een goed gevulde rugzak succesvol de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

De tussenopbrengsten

De tussenopbrengsten voldoen aan de verwachting. De tussenopbrengsten zijn van een voldoende niveau, afgezet tegen de normering die de onderwijsinspectie bij het waarderen van de tussenopbrengsten hanteert. Wel kunnen de resultaten per groep wisselen. 

Centrale Eindtoets

Een goede indicatie voor de eindopbrengsten van de school vormt de Eindtoets. In het schooljaar 2018-2019 hebben we als school gekozen voor de IEP-toets. De IEP-toets is de tegenhanger van de Cito eindtoets.

Als school hebben we bewust gekozen voor de IEP-toets, deze toets is kindvriendelijker en minder talig. Dit betekent dat bv bij rekenen de sommen minder een beroep doen op begrijpend lezen.

Het eindonderzoek geeft inzicht in het individuele prestatieniveau van leerlingen. Op schoolniveau is het totaalbeeld van een groep 8 interessant.