OR

Onze ouderraad (OR) bestaat uit een groep actieve en betrokken ouders, die zich op verschillende vlakken inzet voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de school. De OR is tevens het bestuur van de oudervereniging.
Belangrijkste doelstelling van de OR is het opzetten van en ondersteunen bij activiteiten die samen met de school voor de kinderen worden georganiseerd. De OR werkt nauw samen met ouders, leerkrachten, schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR).

Als OR houden we ons onder andere bezig met het organiseren van en ondersteunen bij:

  • Schoolreizen
  • Het sinterklaasfeest
  • De kerstactiviteiten
  • Pasen
  • De schoonmaakavonden
  • Afscheid groep 8 / laatste schooldag
  • etc.

Naast deze praktische zaken beheert de ouderraad tevens de vrijwillige ouderbijdrage en denkt mee en adviseert de MR in beleidszaken. Onze vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal iedere eerste dinsdag van de maand plaats op school. De exacte vergaderdata staan tevens vermeld in de schoolkalender.

Hoe werken wij?

De ouderraad vergadert ca. 10 keer per jaar samen met de directeur en een van de leerkrachten. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt.
Voor de praktische uitvoering van de besproken punten wordt aanvullende informatie via de mail verzonden en wordt deze vermeld op het mededelingenbord in de bestuurskamer.
Een ouderraadjaar loopt van oktober tot oktober. In deze maand vindt er een zakelijke ouderavond plaats waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. In deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het afgelopen jaar en vindt de eventuele bestuurswisseling plaats. Ter aanvulling op deze vergadering organiseren we vaak een extra activiteit om de aanwezige ouders en leerkrachten nader met elkaar in contact te brengen. Ideeën hiervoor zijn uiteraard altijd welkom en kunt u doorgeven viaor@masterfennemaskoalle.nl.

Wie zijn wij?

Marcel Jonker (Voorzitter)
Hallo! Ik ben de vader van Sem en Danique, en samen met Anja wonen wij met veel plezier aan het Reidfjild. Naast mijn baan als ouder van, werk ik ook nog bij een machinefabriek en heb ik daarnaast mijn eigen bedrijf. Ik vind het belangrijk dat in deze tijd, waarin het onderwijs onderhavig is aan vele veranderingen en er continue wijzigingen doorgevoerd moeten worden in onderwijssystemen, aandacht blijft voor de best passende vorm van onderwijs voor uw kind, zodat er een stevig fundament gelegd wordt voor de rest van zijn of haar leven. Juist hierin is het belangrijk om ouders te betrekken bij het leerproces op een manier waarin de meest optimale samenwerking plaatsvindt en er begrip is en blijft voor alle partijen. Ik vind het dan ook een uitdaging om met deze club samen te werken en zie er naar uit om gezamenlijk een leuke tijd te mogen ervaren. Ik reken er op u op een van onze ouderavonden te mogen begroeten!
 
Michel van der Sluis (Penningmeester)
Mijn naam is Michel van der Sluis, vader van Joey, Mike en Nikki van der Sluis. Joey zit in groep 7, Mike zit in groep 4 en Nikki zit nu op de peuterspeelzaal in Tytsjerk. Ik ben in de OR gegaan omdat ik wat meer bij school betrokken wou zijn. Ik werk in Dokkum als kok, bij hotel restaurant De Posthoorn. Mijn hobby’s zijn koken, bakken met de kinderen en lekker met de hond lopen.

Twee vacatures voor OR leden - aanmeldingen zijn zeer welkom

opor@masterfennemaskoalle.nl

Ouderbijdrage

Voor het organiseren van de verschillende activiteiten vraagt de ouderraad van alle ouders een jaarlijkse ouderbijdrage. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een acceptgiro. Aanvullende informatie met betrekking tot gemeentelijke regelingen vindt u hier.

Tot slot

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u aan ons doorgegeven via ons e-mail adres: or@masterfennemaskoalle.nl.