0511-431675
Ouderraad

Ouderraad

De rol van de ouderraad

Ouderraad

Naast leren willen we kinderen een plezierige tijd op school laten beleven. Hier horen vieringen en het maken van mooie herinneringen bij. Dit kunnen en doen we niet alleen. Een ouderraad (OR) ondersteunt ons hierbij.
De ouderraad bestaat uit maximaal 10 personen die zich betrokken voelen bij de school. De leden van de OR worden voor een zittingsperioden gekozen van vier jaar.
Jaarlijks maakt de OR een jaarverslag, waarin de activiteiten en een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven staan omschreven. In een openbare vergadering wordt het verslag ter goedkeuring gepresenteerd aan de ouders. In de loop van het schooljaar vinden er een aantal activiteiten plaats, waarvan de kosten niet uit het schoolbudget kunnen worden bekostigd, bijv. het Sinterklaas- en kerstfeest, paasviering, kinderactiviteiten, sportdag, etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en door de MR goedgekeurd.

De OR kiest uit haar geleding een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor onze school zijn dit de volgende ouders;

  • Voorzitter: Sjoerdina Postma
  • Secretaris: Jelske Vogel
  • Penningmeester: Frank Holwerda

Wat doet de OR?
De OR organiseert, coördineert en financiert in samenwerking met het team een aantal vaststaande activiteiten. U kunt hierbij denken aan de onderstaande activiteiten:
-afsluiting Kinderboekenweek
-Sinterklaasfeest
-Kerstviering
-Paasviering.
-Koningsspelen
-Afscheid groep 8