0511-431675
Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Speerpunten

Kanjertraining

We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen, omdat wij het belangrijk vinden hoe leerlingen met elkaar omgaan en kunnen samenwerken binnen de maatschappij. Het gehele team van de Romte is geschoold in de Kanjertraining en wordt regelmatig bijgeschoold. Hierdoor worden in alle groepen de kanjerprincipes gehanteerd.
De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de kanjertraining als onderlegger is een pestprotocol opgesteld waar duidelijk aangegeven wordt hoe de stappen zijn wanneer de regels overtreden worden.

www.kanjertraining.nl
Speerpunten

Topondernemers

Voor de wereldoriënterende vakken maken we gebruik van de methode “TopOndernemers”.
Leerlingen werken op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dat is
wat TopOndernemers doet. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. De methode maakt kinderen actief en zorgt ervoor dat de kinderen met succes aan hun opdrachten kunnen werken. Met de kenniskaart weet de leerkracht dat de kerndoelen behaald worden. Met TopOndernemers worden naast kennis ook andere vaardigheden van de leerling verwacht, waar zij in het vervolgonderwijs veel baat bij hebben.

Speerpunten

Levensbeschouwing

Er wordt dagelijks levensbeschouwelijk onderwijs gegeven met behulp van de methode trefwoord en wekelijks GVO of HVO lessen voor alle leerlingen.
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren.

Speerpunten
Onderwijs aan meer/hoogbegaafde leerlingen

Naast het basisprogramma voor alle leerlingen bieden wij een extra en uitdagend programma aan voor meer/hoogbegaafde leerlingen. We gebruiken hiervoor de methode 'Levelwerk' en de 'denksleutels'. Hiervoor is begeleiding aanwezig van de hoogbegaafdheidspecialist binnen ons team.
Tevens verwijzen wij leerlingen naar de volgende plusklassen; Kwadraat, Topklas Singelland en Maximus. Hiervoor zijn speciale procedures opgesteld.

Speerpunten
Gedigitaliseerd onderwijs

Vanaf groep 1 gebruiken wij digitale middelen in de school. We gebruiken hiervoor I-Pads en Chromebooks. In de groepen 1, 2 en 3 worden de I-Pads ingezet. Er wordt onder andere gewerkt met digitale software die past bij de methoden kleuterplein, veilig leren lezen en wereld in getallen.
Vanaf groep 4 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook in bruikleen. Er wordt op school gewerkt met de volgende digitale methoden;
Taal Actief, Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Verkeer, Engels, Frysk. De verwerking van de lessen wordt deels op papier en deels op de Chromebook gedaan.

Doordat er als school veelal digitaal gewerkt wordt, was in de periode van COVID-19 het afstandsonderwijs snel gerealiseerd.

Speerpunten
IKC in ontwikkeling

Binnen de school is Kinderwoud een partner die de voorschoolse educatie en de naschoolse educatie verzorgt. Hier wordt binnen de school nauw mee samengewerkt, om zo een doorgaande lijn van 0-12 te kunnen bewerkstelligen.
De school werkt toe naar een Integraal Kind Centrum (IKC) op een nieuwe locatie.