Ontmoetingsschool de Romte

Een nieuwe school

Met ingang van 1 augustus 2018 is het een feit, it Lemieren en de Master Fennemaskoalle zijn samen één geworden. De christelijke en de openbare school gaan samen verder als ontmoetingsschool de Romte in Tytsjerk, waarin zowel christelijk als openbaar zich thuis voelen. Het samenwerkingsproces is het begin van een proces dat de aankomende jaren de aandacht zal blijven vragen van alle betrokkenen waarin ieder afzonderlijk, maar waar we ook samen een weg in moeten vinden. Belangrijk hierbij is dat we uitgaan van respect voor elkaar en elkaars normen en waarden.

We richten ons qua veranderingen op het bouwen van het nieuwe en niet op het bevechten van het oude. Hierbij worden we als team professioneel begeleid.

Het onderwijsconcept van de nieuwe school wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld, er vanuit gaande dat goed toekomstgericht onderwijs voor alle kinderen van Tytsjerk e.o. onze eerste prioriteit is. De kernwaarden die we nastreven is het op peil houden van kwalitatief goed onderwijs in Tytsjerk. Maken van een hernieuwde visie op onderwijs, duurzaam en toekomstbestendig. Op niveau houden van onderwijs vanuit een levensbeschouwelijke identiteit, waarbij respect voor elkaars normen en waarden leidend is.

Uitgangspunten voor de ontmoetingsschool 

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeel. Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.

De ontmoetingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. Zij baseert haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een constructieve verbinding te leggen tussen verleden, heden en toekomst van het onderwijs in Tytsjerk.

Onder identiteit wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar , het pedagogisch handelen en het onderwijs. Op school wordt lesgegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de ontmoetingsschool onderschrijft en ook uitdraagt. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze hun levensbeschouwelijke identiteit niet ongevraagd of onnodig uitdragen en nooit superieur achten aan die van een ander. Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad.

Missie van de school

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich op eigen niveau te ontwikkelen. Het is ons doel om leerlingen cognitief, creatief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

De visie van de school

Centraal staat dat kinderen op school leren. Aan het einde van de basisschool dienen de kinderen de basisvakken op een voor ieder kind zo goed mogelijk niveau te beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. OS de Romte maakt voor het onderwijs gebruik van actuele methoden en van hulpmiddelen zoals de I-pad en chromebooks. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn toekomstgericht. Een goede werkhouding is bij het ontwikkelen belangrijk. Daarom vinden we dat kinderen zelfstandig naar oplossingen moeten leren zoeken. Tegelijkertijd willen we kinderen laten ervaren, dat hierbij samenwerking en creativiteit vaak kunnen leiden tot een beter resultaat.